1.Úvod 

 

1.1 Obchodná spoločnosť Nelve s.r.o., so sídlom Štúrova 1612/86, 962 12 Detva, IČO: 50510045, IČ DPH: SK2120352058 (ďalej len "Predávajúci" ), je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 30506/S. Spoločnosť Nelve s.r.o. prevádzkuje e-shop na stránke www.nelvino.sk ( ďalej aj „e-shop“ ). Prostredníctvom tohto e-shopu má tretia osoba (ďalej „Kupujúci“ ) možnosť prezerať si tovar na stránke e-shopu. Zároveň v súlade s podmienkami určenými týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ( ďalej „VOP“ ) a za predpokladu prijatia objednávky  návrhu kúpnej zmluvy - Predávajúcim môže táto osoba ako Kupujúci, zakúpiť vybraný tovar.

1.2 Kontakty Predávajúceho :

- elektronická pošta info@nelvino.sk

- zákaznícka tel. linka 0905649923

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek uvedené údaje zmeniť, alebo aktualizovať na www.nelvino.sk

1.3 Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Nelve s.r.o. ako Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý v súlade s týmito VOP prejaví záujem o kúpu tovaru v e-shope na stránke www.nelvino.sk. Tieto právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vznikajú pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách chýb tovaru a v závislosti od ich obsahu sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov SR, najmä Občianskeho zákonníka SR, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Vzájomné vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom pre e-shop  (ďalej len "Reklamačný poriadok") uvedeným v bode 6 týchto VOP.

1.4 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.nelvino.sk, uzavretá v súlade s týmito VOP.

1.5 Ustanovenia VOP a zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania. Takejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom sa v takom prípade riadia ustanoveniami zákona 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka.

 

2. Objednávanie tovaru / kúpna zmluva / úkony pre uzatvorenie zmluvy

2.1. Ponuka tovaru Predávajúceho sa uskutočňuje prostredníctvom internetu na adrese www.nelvino.sk. tu je Kupujúcemu k dispozícii prostredie, ktoré umožňuje najmä prezeranie aktuálne ponúkaného tovaru, vyhľadávanie požadovaných položiek a objednanie vybraného tovaru. Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky Kupujúcim v e-shope  Predávajúceho s tým, že pre vznik kúpnej zmluvy musí byť objednávka Kupujúceho potvrdená (akceptovaná ) Predávajúcim. Ak je objednávka Predávajúcim potvrdená postupom podľa VOP, Predávajúci dodá objednaný tovar v primeranej dodacej lehote. Pred odoslaním objednávky Kupujúcim, sa tento môže oboznámiť na e-shope a vo VOP s informáciami, ktoré je Predávajúci povinný poskytnúť podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. Ide o nasledovné informácie :

- hlavné vlastnosti tovaru uvádzané v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru. 

- obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná. 

- telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré  dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty , ako aj adresu, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet. 

- celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní.

platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov. 

informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy

informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zák. č. 102/2014 Z.z. , a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. 

informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu.

informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať.

 

Kupujúci prejavuje súhlas s týmito podmienkami odoslaním objednávky na e-shope. Od týchto podmienok je možné odchýliť sa iba po vzájomnej dohode Predávajúceho s Kupujúcim. Kupujúci zároveň s odoslaním objednávky berie na vedomie, že toto odoslanie objednávky je spojené s jeho povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru.

2.2. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje potrebné pre včasné a správne doručenie objednaného tovaru.

2.3. Objednávka Kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky, požadované údaje.

2.4. Kupujúci posiela Predávajúcemu objednávku cez e-shop. Táto objednávka je návrhom Kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Objednávka je určená pre Predávajúceho na prijatie Predávajúcim v lehote 5 dní od jej doručenia Predávajúcemu. Odoslaním objednávky Predávajúcemu cez e-shop sa Kupujúci stáva viazaným svojou objednávkou počas tejto lehoty a zaväzuje sa kúpiť a prevziať ním objednaný tovar za kúpnu cenu uvedenú v čase odoslania objednávky na e-shope, a to v súlade s podmienkami VOP, všetko za predpokladu, že objednávka bude v danej lehote Predávajúcim akceptovaná. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky Predávajúcim, ktorú Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronickou poštou.

2.5. Kupujúci - Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2.6. Zmena v objednávke je výnimočne možná pokiaľ Predávajúci nebude schopný odsúhlasiť - akceptovať objednávku Kupujúceho v celom rozsahu, t.j. pokiaľ niektorá z objednaných položiek nebude momentálne dostupná. Kupujúci bude v takom  prípade o tejto skutočnosti informovaný e-mailom prípadne telefonicky. Kupujúci je povinný k zmene objednávky odoslať Predávajúcemu stanovisko v lehote do 3 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Počas tejto doby budú dostupné položky z objednávky Kupujúceho rezervované. Odsúhlasením navrhovanej zmeny v objednávke vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. Pokiaľ Kupujúci zmenu objednávky v uvedenej lehote neodsúhlasí, objednávka  sa uplynutím uvedenej lehoty zrušuje v celom rozsahu a návrh Predávajúceho na jej zmenu sa považuje za neprijatý Kupujúcim.

2.7. Z uzavretej  kúpnej zmluvy vznikne Predávajúcemu povinnosť predmet kúpy Kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň dohodnutú cenu plnení a plniť povinnosti podľa zmluvy a VOP. Predávajúci splní akceptovanú objednávku v lehote maximálne do 14 dní od uzavretia zmluvy a zaplatenia kúpnej ceny ( bod  4.1. VOP).

2.8. Kupujúci je tiež oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru ( § 7 ods. 5 zák. č. 102/2014 Z.z.). Úprava odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho po prevzatí objednaného tovaru je uvedená v samostatnom bode 5 týchto VOP a v príslušných ustanoveniach právnych predpisov.

2.9. Postúpenie pohľadávky zo vzťahov vzniknutých podľa týchto VOP nie je možné.

 

3. Kúpna cena, platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu dopravy podľa Predávajúcim akceptovanej objednávky ( uzatvorenej zmluvy ). Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené samostatne a tiež ako súčet ceny tovaru a poštovného. Cena tovaru na e-shope je uvedená s DPH.

3.2. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov na dopravu tovaru Kupujúcemu je stanovený prevodom na účet Predávajúceho alebo platobnou kartou. Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť  prevodom na účet Predávajúceho alebo platobnou kartou postupom uvedeným na stránke (časť „CardPay  zaplatiť cez CardPay“), pričom berie na vedomie, že úhrada kúpnej ceny a dopravy je podmienkou odoslania objednaného tovaru Kupujúcemu.

3.3. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

3.4. Predávajúci vystaví a doručí Kupujúcemu faktúru v súlade s platnými predpismi  SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby mu faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená Kupujúcemu elektronicky ako faktúra elektronická, ktorá však predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry. Faktúra posielaná spolu s tovarom je súčasne  dodacím listom aj záručným listom.

 

4. Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

4.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa kedy bola medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená zmluva podľa týchto VOP, t.j. od akceptácie objednávky Kupujúceho Predávajúcim avšak iba za predpokladu, že kúpna cena je Kupujúcim uhradená prevodom na účet Predávajúceho. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky a to iba na adresu v SR. Dodanie tovaru na adresu mimo územia SR na základe objednávky tovaru z adresy www.nelvino.sk  nie je možné. Doručovateľ tovaru je oprávnený primeranými prostriedkami overiť či je preberajúca osoba oprávnená tovar prevziať.

Cena za doručenie tovaru je závislá od váhy zásielky a jej výška je uvedené v osobitnej časti podmienok pod názvom „Doprava a platba“. Ide o doručenie na Kupujúcim uvedenú adresu, kedy Kupujúci alebo ním preukázateľne poverená osoba prevezme doručovaný tovar od doručovateľa.

4.2. Vydanie tovaru Kupujúcemu je možné iba v prípade, že preberajúcim je Kupujúci alebo ním poverená osoba, ktorá prevzatie tovaru potvrdí doručovateľovi. V opačnom prípade je doručovateľ oprávnený tovar nevydať a Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od doručovateľa tovar v rozsahu Predávajúcim akceptovanej objednávky prevziať. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru.

4.3. Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že pre takéto samostatné dodania tovaru platí cena dopravy  ako pri akceptácii objednávky, za takto rozdelené dodanie tovaru platí Kupujúci cenu dopravy iba raz.

4.4. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek zjavných vád je Kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 48 hodín oznámiť Predávajúcemu. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak Kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 48 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích listov sa predpokladá , že tovar bol Kupujúcemu dodaný riadne a včas, pokiaľ Kupujúci nepreukáže opak.

4.5. Poškodenie tovaru je Kupujúci povinný oznámiť  Predávajúcemu e-mailom (info@nelvino.sk) alebo telefonicky (0905 649 923) a to bezodkladne. Dodatočné reklamácie mechanického poškodenia tovaru, zistiteľného pri jeho prevzatí, nebudú Predávajúcim uznané.

 

5. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

5.1. Poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy

Kupujúci spotrebiteľ  právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ bol tovar z jednej objednávky dodaný na náklade rozhodnutia Predávajúceho viacerými samostatnými dodávkami, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci alebo ním poverená osoba prevzala tovar  dodaný ako posledný.

Odstúpenie od zmluvy sa musí uskutočniť písomnou formou  oznámením Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej 14 dňovej lehoty ( § 8 ods. 2 zák. č. 102/2014 Z.z.). Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí obsahovať  identifikáciu Kupujúceho a tiež tovaru. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť Kupujúcim vlastnoručne podpísané a odoslané na adresu Nelve s.r.o., Štúrova 1612/86, 962 12 Detva.

 

Na odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci použiť formulár, ktorý je prílohou týchto všeobecných obchodných podmienok a ktorý je tiež k dispozícii na stiahnutie na stránke www.nelvino.sk. V prípade odstúpenia od zmluvy použitím formulára uvedeného na stránke predávajúceho a zaslaného elektronicky, Predávajúci ihneď po prijatí takéhoto oznámenia, potvrdí túto skutočnosť Kupujúcemu.

 

Odstúpením od zmluvy vzniká Kupujúcemu nárok na vrátenie ním zaplatenej kúpnej ceny za tento tovar vrátane nákladov, ktoré mal Kupujúci v súvislosti s objednaním tovaru. Platby, ktoré Kupujúci uhradil Predávajúcemu v súvislosti so zmluvou, od ktorej odstúpil, je Predávajúci povinný Kupujúcemu vrátiť najneskôr v lehote do 14 dní od obdržania oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

 

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť platby Kupujúcemu pred tým, ako mu je tovar doručený späť alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby ( § 9 ods.5 zák. č. 102/2014 z.z.).

 

Pri odstúpení od zmluvy je Kupujúci povinný tovar zaslať Predávajúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Uvedená lehota je zachovaná pokiaľ v jej posledný deň bol tovar odovzdaný na prepravu. Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci. Vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený a musí byť bez známok opotrebenia.

 

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, pokiaľ s ním zaobchádzal iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v prípadoch v ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.

 

5.2. Ak bude Kupujúcim vrátený poškodený tovar zjavne používaný nad rámec bežného zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody.

 

6. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

6.1. Predávajúci vydáva v súlade s ust. § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a s ustanoveniami §§ 612 - 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií spotrebiteľov - Kupujúcich v súvislosti s kúpou tovarov prostredníctvom internetu, a to cez e-shop umiestnený na internetovej stránke  - www.nelvino.sk

6.2.Tento reklamačný poriadok je v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na internetovej stránke e-shopu spoločnosti Nelve s.r.o. – www.nelvino.sk

6.3.Zodpovednosť za vady tovaru

Bezprostredne pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet balíkov. V prípade akýchkoľvek zrejmých vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je Kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 24 hodín oznámiť Predávajúcemu. Kupujúci je povinný na doklade o doručení zásielky vyznačiť všetky zrejmé poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Pokiaľ je transportné balenie opatrené páskou Predávajúceho alebo doručovateľa a táto je poškodená alebo je zistené iné narušenie obalu zásielky a pokiaľ skutočnosti nasvedčujú, že zásielka bola neoprávnene otvorená, je Kupujúci povinný zásielku od doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu bez uvedenia porušenia zásielky Kupujúci totiž potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak Kupujúci nevytkne nedoručenie dokladov dodávaných s tovarom v lehote 24 hodín od dodania tovaru, platí predpoklad riadneho dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ sa nepreukáže opak. Poškodenie dodaného tovaru bezodkladne oznámi Kupujúci Predávajúcemu elektronicky alebo iným vhodným spôsobom. Na neskôr nahlásené mechanické poškodenie zistiteľné pri prevzatí tovaru, nebude braný ohľad a takáto reklamácia nebude uznaná.

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je bez vád, má v ponuke popísanú, Kupujúcim objednanú, príp. právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.

6.4. Záručná doba

Záručná doba  resp. jej dĺžka sa riadi právnymi predpismi. Začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o tomto uplatnení. 

Kupujúci berie výslovne na vedomie, že doba minimálnej trvanlivosti potravín sa výslovne neuvádza ak ide o liehoviny a ostatné alkoholické nápoje s množstvom alkoholu najmenej 10% objemových percent alkoholu, vína, likérové vína, šumivé vína, aromatizované vína a podobné výrobky z iného ovocia ako hrozno a nápoje, ktoré sa získavajú z hrozna alebo hroznového muštu ( príloha X Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1169/2011).

6.5. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú na e-mailovej adrese info@nelvino.sk, na tel. č. 0905 649 923 alebo písomne poštou u Predávajúceho na adrese Nelve s.r.o., Štúrova 1612/86, 962 12 Detva. Kupujúci je povinný právo zo zodpovednosti za vady uplatniť najneskôr do uplynutia záručnej doby a  pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zo zodpovednosti za vady zanikajú.  Pri reklamovaní vady poštou je Kupujúci povinný predložiť tovar, na ktorom sa vyskytla vada, popis vady, kópiu dokladu o kúpe (faktúry), záručný list (ak bol k predanému tovaru veci vydaný), a kontaktné údaje Kupujúceho. Reklamáciu je možné podať aj elektronicky s priloženými dokladmi vo forme scanu. Predávajúci upozorňuje, že reklamovaný tovar vrátený Predávajúcemu na dobierku nebude Predávajúcim prijatý.

6.6. Povinnosti Predávajúceho v prípade uplatnenia reklamácie Kupujúcim

Ak Kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady osobne, Predávajúci resp.  ním poverený zamestnanec alebo určená osoba sú povinní poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré  uvedené v tomto reklamačnom poriadku. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil.  

Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to nasledovne:

a) vybavenie reklamácie ihneď,

b) v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,

c) v zložitých prípadoch, najmä ak je potrebné technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.7. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má v súlade s ustanoveniami zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov v prípade, že nie je spokojný s vyriešením jeho reklamácie alebo v prípade, že boli porušené jeho práva, právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Túto žiadosť adresuje na mailovú adresu info@nelvino.sk.

 

Pokiaľ Predávajúci žiadosť Kupujúceho zamietne alebo na ňu nezareaguje v lehote do 30 dní od jej odoslania, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Takýmito subjektmi sú orgány uvedené v ust. § 3 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z.z. a oprávnené právnické osoby zapísané v zozname podľa ust. § 5 ods. 2 cit. zákona 391/2015 Z.z. Náležitosti takéhoto návrhu sú uvedené v ust. § 2 Zákona 391/2015 Z.z.

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady  č. 524/2013 je zriadená tzv. platforma RSO (riešenie sporov online). Na tejto platforme, ktorá  byť funkčná dňom 15.2.2016, môže Kupujúci - spotrebiteľ podať online sťažnosť. Táto platforma je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívnym riešením sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. sa môžu riešiť iba spory vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených na diaľku, pričom ich hodnota musí prevyšovať sumu 20 EUR. V súvislosti s takýmto sporom je subjekt alternatívneho riešenia sporov oprávnený od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie takéhoto riešenia sporu maximálne vo výške 5 EUR s DPH.

7. Ochrana osobných údajov

Na základe súhlasu kupujúceho so spracúvaním osobných údajov (udelením pri registrácii), Predávajúci spracúva nasledovné osobné údaje klienta: meno, priezvisko, adresa, e-mail adresa, telefónne číslo na účel objednania a doručenia tovaru.

Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na našu poštovú adresu, alebo e-mail adresu info@nelvino.sk.

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov nie sú dotknuté práva dotknutej osoby.

Osobné údaje sú spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje sú spracúvané a uchovávané na území Slovenskej republiky.

Pri zasielaní e-mailov s informáciou o vytvorení objednávky je zasielané minimálne množstvo osobných údajov (okrem e-mail adresy len zvolená poštová adresa pre doručenie).

Získané osobné údaje z objednania tovaru nebudú používané k automatizovanému profilovaniu ani k automatizovanému rozhodovaniu. 

Doba spracúvania osobných údajov uvedených v objednávke bude 10 rokov (podľa zákona o účtovníctve). Doba uchovávania histórie prihlásení je 3 mesiace. 

Podľa Nariadenia EÚ č. 2016/679 a so zákona č. 18/2018 Z. z. má kupujúci právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná12, 820 07 Bratislava.

Osobné údaje budú po objednaní tovaru  poskytnuté kuriérskej spoločnosti, ktorá pre predávajúceho zabezpečuje doručenie zásielok a s ktorou má Nelve s.r.o. podpísanú Zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktorou je sprostredkovateľ viazaný k mlčanlivosti a k spracúvaniu osobných údajov v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 a so zákonom č. 18/2018 Z. z. Právnym základom na uvedené poskytnutie údajov je realizovanie objednávky (zmluvy) klienta s dodaním tovaru.

 

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme. Kupujúci má právo podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi.

 

Zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania vzájomných záväzkov strán vzniknutých z uzatvorenej zmluvy na webovom rozhraní www.nelvino.sk , resp. na dobu do okamihu jej zrušenia odstúpením od nej alebo na základe dohody.

8.2. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto VOP resp. zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť celých VOP resp. zmluvy . Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. v čase uzatvorenia takejto zmluvy.

8.3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a pre zmluvné strany záväzné odo dňa ich zverejnenia na webe Predávajúceho. Nahliadnuť do nich je možné aj v sídle Predávajúceho. Je právom Predávajúceho ich podľa vlastného uváženia  rušiť, meniť, dopĺňať, upravovať alebo nahrádzať ako celok novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú vždy VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

8.4. Dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho vykonáva

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Bratislava 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 033/ 5512 689; 033/5512 690, fax č.: 033/ 5512 656.